Grunderna för riskbedömning

TEFY har gjort en sammanställning av grunderna för riskbedömning av samtliga laborationer som finns i TEFYs kemiböcker.

Uppgifterna för de olika ämnena har huvudsakligen hämtats från de Säkerhetsdatablad som tillhandahålles av VWR International.

Vissa uppgifter har hämtats ur Kemikalieinspektionens Klassificeringslistor.

TEFY har dessutom gjort en egen bedömning av de risker och faror som kan tänkas vara förknippade med respektive laboration. Denna bedömning är emellertid endast att betrakta som ett underlag, ett första steg för en fullständigare riskbedömning. Den enskilda skolan måste komplettera uppgifterna med hänsyn till lärarnas kemikunskaper och erfarenheter. Givetvis måste också elevgruppernas storlek o sammansättning, lokalernas beskaffenhet o.s.v. tas med i bedömningen.

Riskbedömningarna finns samlade i en ringpärm (A4) där varje laboration presenteras på ett eget blad med utrymme för läraren att göra egna kommentarer.

Pärmen innehåller totalt bedömning av 119 laborationer.
   
Art nr : RB-KE