Kemi Fakta

Lyssna på ljudfilerna genom att vänsterklicka på länkarna.
Ladda ner till dator eller MP3-spelare genom att högerklicka
på länkarna och välja "spara mål som...."


Att tänka på vid kemiska försök: KF_6
Farosymboler. Laborationsmaterial: KF_7

Ämnena omkring oss
Vad är kemi?: KF_8
Hur känner man igen ämnen?: KF_9
Löslighet. Fast, flytande eller gas. Smält-/kokpunkt. Ledningsförmåga. Magnetiska egenskaper: KF__10
Att blanda ämnen. Lösningar. Slamningar. Emulsion: KF__11
Olika lösningsmedel. Vatten. Andra lösningsmedel. Gaslösningar: KF__12
Legeringar. Olika sätt att skilja ämnen. Sedimentering. Filtrering: KF__13
Destillering. Indunstning. Sammanfattning: KF__14

Studieuppgifter Ämnena omkring oss
Uppg. 1-11: KF__15
Uppg. 12-20: KF__16
Uppg. 21-29: KF__17

Kemiska reaktioner
Grundämnen. Kemiska föreningar. Kemiska tecken: KF__18
Fysikaliska förändringar. Kemiska förändringar. Syre: KF__19
Först blandar vi två ämnen. Sedan värmer vi blandningen. Vi sönderdelar ämnen: KF__20
Reaktionsformler. Järnoxider. Rost: KF__21
Skyddande oxidation. Koppar. Aluminium. Galvanisering och förkromning. Rostskyddsfärg: KF__22
Koldioxid. Koloxid - kolmonoxid. Avgaser. Väte: KF__23
Vatten är vätets oxid. Reaktionsformel. Lär dig känna igen dessa gaser. Atomen: KF__24
Molekylföreningar och jonföreningar. Sammanfattning: KF__25

Studieuppgifter Kemiska reaktioner
Uppg. 30-42: KF__26
Uppg. 43-50: KF__27
Uppg. 51-59: KF__28

Syror och baser
Alla syror innehåller väte. Svaga syror. Starka syror: KF__29
Klor. Saltsyra: KF__30
Svavelsyra. Salpetersyra. Nitrösa gaser: KF__31
Basiska ämnen. Natriumhydroxid. Soda: KF__32
Natrium. Kaliumhydroxid. Kalciumhydroxid. Ammoniak: KF__33
Neutrala lösningar. Indikatorer. Bestämning av pH-värdet: KF__34
Sura och basiska oxider: KF__35
Försurning av naturen. Kalkning hjälper - en tid: KF__36
Byggnader vittrar sönder. Lösningars elektriska ledningsförmåga. Sammanfattning: KF__37

Studieuppgifter Syror och baser
Uppg. 60-71: KF__38
Uppg. 72-84: KF__39
Uppg. 85-93: KF__40

Salter
Alla salter består av joner. Neutralisation: KF__41
Metall+syra blir salt+vätgas. Metalloxid+syra blir salt+vatten. Salternas namn: KF__42
Några vanliga salter. Koksalt. Bikarbonat. Handelsgödsel: KF__43
Kalciumkarbonat - kalksten. Hårt och mjukt vatten. Gips: KF__44
Salmiak. Sammanfattning: KF__45

Studieuppgifter Salter
Uppg. 94-103: KF__46
Uppg. 104-110KF__47

Repetition ordflätor:
Ordflätor: KF__48

Artiklar om vår miljö
Vår luft: KF__49
Vårt vatten: KF__50
Jord - en mängd olika ämnen: KF__51

Kolföreningar
Organisk kemi. Allt levande innehåller kol. Träkol. Tekniskt kol -aktivt kol: KF__52
Diamant. Grafit. Fullerener. Kolatomen i kemiska föreningar: KF__53
Kolväten. Metanserien: KF__54
Strukturformler. Förgrenade kolkedjor. Mättade och omättade kolväten: KF__55
Acetylen vid svetsning. Ringformiga kolväten. Gasformiga bränslen: KF__56
Flytande bränslen: KF__57
Eldnings- och dieselolja. Fotogen. Bensin. Smörjolja: KF__58
Fasta bränslen. Bränslevärde. Torv. Stenkol. Koks. Sammanfattning: KF__59

Studieuppgifter Kolföreningar
Uppg. 1-11: KF__60
Uppg. 12-20: KF__61
Uppg. 21-29: KF__62

Alkoholer - Syror - Estrar
Alkoholer. Alkoholernas namn. Formeln för en alkohol. Metanol: KF__63
Etanol. Teknisk sprit: KF__64
Glykol. Glycerol: KF__65
Organiska syror. Myrsyra. Ättiksyra. Smörsyra och propionsyra. Mjölksyra. Mättade och omättade fettsyror: KF__66
Karboxylgruppen. Syror kan bilda salter. Estrar: KF__67
Katalysator. Teknisk användning av estrar. Sammanfattning: KF__68

Studieuppgifter Alkoholer - Syror - Estrar
Uppg. 30-40: KF__69
Uppg. 41-48: KF__70
uppg. 49-54: KF__71

Vardagens kemi
Kolhydrater. Socker: KF__72
Sönderdelning av socker. Att påvisa socker. Jäst. Stärkelse och cellulosa: KF__73
Fetter. Växtfetter. Djurfetter: KF__74
Fetternas uppbyggnad. Vegetabiliskt fett. Animaliskt fett. Oljor. Proteiner (äggviteämnen): KF__75
Viktiga proteiner i kroppen. Äggviteämnen koagulerar. Påvisande av proteiner: KF__76
Livsmedelstillsatser. Berikningsmedel. Andra tillsatser: KF__77
Tvätt och rengöring. Vätskors ytspänning. Hur fungerar tensider i tvättmedel?: KF__78
Tvål. Syntetiska tvättmedel: KF__79
Skönhetsmedel - kosmetika. Sammanfattning: KF__80

Studieuppgifter Vardagens kemi
Uppg. 55-62: KF__81
Uppg. 63-72: KF__82
Uppg. 73-87: KF__83

Några viktiga material
Plast. Termoplast. Härdplast: KF__84
Några vanliga termoplaster. Eten, PVC, styren, amid, akryl: KF__85
Kompositmaterial. Cellplast. Gummi. Lim: KF__86
Från ved till papper: KF__87
Pappersframställning. Olika papperssorter. Andra cellulosaprodukter: KF__88
Målarfärg. Två-komponent färger: KF__89
Glas. Kvarts, soda, eldfast, kristall, härdat, laminerat: KF__90
Keramiskt material. Lergods och stengods. Porslin: KF__91
Några byggnadsmaterial. Tegel. Cement och betong. Mineralull. Sammanfattning: KF__92

Studieuppgifter Några viktiga material
Uppg. 88-94: KF__93
Uppg. 95-104: KF__94
Uppg. 105-114: KF__95
Lite repetition 115-116: KF__96

Eld och brand:
Eld och brand. Ämnen som brinner oxideras. Fasta brännbara ämnen: KF__97
Antändningstemperatur. Självantändning. Brännbara vätskor - flampunkt. Lättantändliga ångor: KF__98
Brännbara gaser. Syre behövs vid förbränning. Brand och brandsläckning: KF__99
Brand i hemmet. Släckning av småbränder. Brand i matfett. Brand i kläderna: KF_100
Brand i olja, bensin och kemikalier. Skum- pulver- och kolsyresläckare. Sammanfattning: KF_101

Studieuppgifter Eld och brand
Uppg. 1-12: KF_102

Kemiska bindningar
Kemiska bindningar. Atomnummer. Elektronskal: KF_103
Första- andra- och tredje skalet. Grupper och perioder: KF_104
Periodiska systemet. Metaller och icke-metaller. Grundämnesfamiljer. Alkalimetaller. Halogener: KF_105
Ädelgaser. Ädelgasstruktur. Hur bildas en molekylförening? Valenselektroner: KF_106
Positiva joner. Negativa joner. Hur bildas en jonförening? Jonlösningar. Sammanfattning: KF_107

Studieupgifter Kemiska bindningar
Uppg. 13-21: KF_108
Uppg. 22-32: KF_109
Uppg. 33-39: KF_110

Elektrokemi
Elektrokemi. Atomer blir joner - joner blir atomer. Ädla och oädla metaller: KF_111
Galvaniska element. Batterier. Korrosion: KF_112
Ackumulatorn. Elektrolys: KF_113
Elektrolys av kopparkloridlösning. Ytbehandling genom elektrolys. Elektrolys av saltsyra: KF_114
Eloxering. Oxidation. Reduktion. Oxidation och reduktion sker samtidigt. Sammanfattning: KF_115

Studieuppgifter Elektrokemi
Uppg. 40-50: KF_116
Uppg. 51-56: KF_117

Från malm till metall
Från malm till metall. Järnmalm. Från svartmalm till råjärn. Masugn: KF_118
Stålframställning. Elektrostålmetoden. Olegerat och legerat stål: KF_119
Koppar. Framställning av koppar. Silver: KF_120
Guld. Bly. Nickel och krom. Zink: KF_121
Aluminium. Magnesium. Titan. Sammanfattning: KF_122

Studieupgifter Från malm till metall
Uppg. 57-68: KF_123
Uppg. 69-78: KF_124

Vår livsmiljö
Vattnet. Luften. Vår kemiska livsmiljö. Förorening av luft och mark - försurning: KF_125
Skogen dör. Korrosion och söndervittring. Koloxid. Växthuseffekten: KF_126
Tungmetaller. Bly. Kvicksilver. Biocider. Förorening av vatten - nederbörden: KF_127
Förorening av vatten - övergödning. Kemikalier i hemmet. Farliga ångor. Frätande ämnen. Gifter: KF_128
Rening av dricksvatten. Rening av avloppsvatten: KF_129
Sopor och skrot - en viktig råvarukälla. Sopsortering och återvinning. Hur tas soporna om hand?: KF_130
Minska sopmängden. Producenternas ansvar. Miljömärkning. Sammanfattning: KF_131

Studieuppgifter Vår livsmiljö
Uppg. 79-91: KF_132

Analys och beräkningar
Kromatografi. Spektrografi. Jonreagens. Fällninar. Reagens på kloridjoner: KF_133
Reagens på sulfatjoner. Reagens på karbonatjoner. Atommassa. Formelmassa: KF_134
Vad menas med en mol?: KF_135

Studieuppgifter Analys och beräkningar
Uppg. 92-93: KF_136
Uppg. 94-100: KF_137

Historiska artiklar
Ur kemins historia - från alkemi till vetenskap: KF_138
forts. från alkemi till vetenskap: KF_139
Joseph Priestley. Carl Wilhelm Scheele: KF_140
Jöns Jacob Berzelius: KF_141
Krut och sprängämnen: KF_142
forts. Krut och sprängämnen: KF_143
Den kemiska industrin växer fram: KF_144
forts. Den kemiska industrin växer fram: KF_145
Några framgångsrika svenska industrier: KF_146
forts. Några framgångsrika svenska industrier: KF_147
Plastålderns första tid: KF_148

Facit:
Uppg. 1-56: KF_151
Uppg. 57..110. Lösningar ordflätor: KF_152

Facit
Uppg. 1-57: KF_153
Uppg. 58-116: KF_154

Facit
Uppg. 1-48: KF_155
Uppg. 49-100: KF_156

Periodiska systemet
Periodiska systemet: KF_157