Kemi Lpo Bok 3

Lyssna på ljudfilerna genom att vänsterklicka på länkarna.
Ladda ner till dator eller MP3-spelare genom att högerklicka
på länkarna och välja "spara mål som...."


Farosymboler. Laborationsmaterial: K3_2

Repetition
Kommer Du ihåg?: K3_3

Eld och brand:
Eld och brand. Ämnen som brinner oxideras. Fasta brännbara ämnen: K3_4
Antändningstemperatur. Självantändning. Brännbara vätskor - flampunkt. Lättantändliga ångor: K3_5
Brännbara gaser. Syre behövs vid förbränning. Brand och brandsläckning: K3_6
Brand i hemmet. Släckning av småbränder. Brand i matfett. Brand i kläderna: K3_7
Brand i olja, bensin och kemikalier. Skum- pulver- och kolsyresläckare. Sammanfattning: K3_8

Studieuppgifter Eld och brand
Uppg. 1-12: K3_14

Kemiska bindningar
Kemiska bindningar. Atomnummer. Elektronskal: K3_15
Första- andra- och tredje skalet. Grupper och perioder: K3_16
Periodiska systemet. Metaller och icke-metaller. Grundämnesfamiljer. Alkalimetaller. Halogener: K3_17
Ädelgaser. Ädelgasstruktur. Hur bildas en molekylförening? Valenselektroner: K3_18
Positiva joner. Negativa joner. Hur bildas en jonförening? Jonlösningar. Sammanfattning: K3_19

Studieupgifter Kemiska bindningar
Uppg. 13-21: K3_23
Uppg. 22-32: K3_24
Uppg. 33-39: K3_25

Elektrokemi
Elektrokemi. Atomer blir joner - joner blir atomer. Ädla och oädla metaller: K3_26
Galvaniska element. Batterier. Korrosion: K3_27
Ackumulatorn. Elektrolys: K3_28
Elektrolys av kopparkloridlösning. Ytbehandling genom elektrolys. Elektrolys av saltsyra: K3_29
Eloxering. Oxidation. Reduktion. Oxidation och reduktion sker samtidigt. Sammanfattning: K3_30

Studieuppgifter Elektrokemi
Uppg. 40-50: K3_38
Uppg. 51-56: K3_39

Från malm till metall
Från malm till metall. Järnmalm. Från svartmalm till råjärn. Masugn: K3_40
Stålframställning. Elektrostålmetoden. Olegerat och legerat stål: K3_41
Koppar. Framställning av koppar. Silver: K3_42
Guld. Bly. Nickel och krom. Zink: K3_43
Aluminium. Magnesium. Titan. Sammanfattning: K3_44

Studieupgifter Från malm till metall
Uppg. 57-68: K3_48
Uppg. 69-78: K3_49

Vår livsmiljö
Vattnet. Luften. Vår kemiska livsmiljö. Förorening av luft och mark - försurning: K3_50
Skogen dör. Korrosion och söndervittring. Koloxid. Växthuseffekten: K3_51
Tungmetaller. Bly. Kvicksilver. Biocider. Förorening av vatten - nederbörden: K3_52
Förorening av vatten - övergödning. Kemikalier i hemmet. Farliga ångor. Frätande ämnen. Gifter: K3_53
Rening av dricksvatten. Rening av avloppsvatten: K3_54
Sopor och skrot - en viktig råvarukälla. Sopsortering och återvinning. Hur tas soporna om hand?: K3_55
Minska sopmängden. Producenternas ansvar. Miljömärkning. Sammanfattning: K3_56

Studieuppgifter Vår livsmiljö
Uppg. 79-91: K3_59

Analys och beräkningar
Kromatografi. Spektrografi. Jonreagens. Fällninar. Reagens på kloridjoner: K3_60
Reagens på sulfatjoner. Reagens på karbonatjoner. Atommassa. Formelmassa: K3_61
Vad menas med en mol?: K3_62

Studieuppgifter Analys och beräkningar
Uppg. 92-93: K3_64
Uppg. 94-100: K3_65

Historiska artiklar
Den kemiska industrin växer fram: K3_66
forts. Den kemiska industrin växer fram: K3_67
Några framgångsrika svenska industrier: K3_68
forts. Några framgångsrika svenska industrier: K3_69
Fotografins tidiga historia: K3_70
Några milstolpar i kemins historia: K3_71

Sammanfattning av Kemi Lpo 1 och Kemi Lpo 2
Acetylen-Cellulosa: K3_72
Cement-Grundämne: K3_73
Gummi-Koloxid: K3_74
Kolsyra-Organiska syror: K3_75
forts. Organiska syror-Slamning: K3_76
Socker-Ärg: K3_77

Periodiska systemet
Periodiska systemet: K3_78

Facit
Uppg. 1-48: K3_79
Uppg. 49-100: K3_80